Ieder kind heeft een veilig thuis nodig

Onze grootste motivatie is om daar een bijdrage aan te kunnen leveren.
Wij zien het als kracht om dit in het gewone leven te kunnen bieden, zodat kinderen zoveel mogelijk zichzelf mogen zijn/worden met hun eigen kwaliteiten en eigenaardigheden! We zijn ons er van bewust dat kinderen die de ervaring met een liefdevolle thuisplek niet hebben, de nodige weerstanden kunnen gaan bieden. Daarin zijn structuur en kaders een belangrijke basis om ze veiligheid te kunnen geven.

Visie

Wij vinden het belangrijk om als opvoeders authentiek te kunnen zijn. Dat woorden kloppen met je gevoelens en dat je daar ook voor gaat staan, naar de kinderen/jongeren toe, maar ook naar derden.
Het goed voor jezelf zorgen als opvoeder is voor ons een voorwaarde om er “echt” te kunnen zijn voor de ander.
We vinden het ook belangrijk om pedagogische medewerkers in ons gezinshuis hierin te ondersteunen.

Onderneming

We hebben gekozen voor een ondernemende vorm, omdat we als zzp’ers gewend zijn om zelfstandig te werken. We vinden het belangrijk, om onze eigen kleur te kunnen geven aan onze onderneming. Dit zien we als een verschil met een gezinshuis starten in dienstverband bij een instelling.

Franchise

Leefklimaat

In de basis vinden we het belangrijk dat er rust, ruimte en een warme gezellige sfeer is. Dat jaargetijden in de huiselijke sfeer terug komen.

Dat er in het huis de mogelijkheden geboden worden voor actie en ontspanning, bijvoorbeeld voor muziek, creativiteit, spel etc.

Uit onze competenties blijkt dat wij een duidelijke en overzichtelijke leefomgeving kunnen creëren voor kinderen en jongeren.

Dit alles staat niet los van de huisdieren en de natuur, die een belangrijke plaats in ons gezinshuis innemen. Vooral de boerderij die in een natuurlijke omgeving staat. We zullen gebruik maken van de kracht van de dorpsgemeenschap: het er voor elkaar kunnen zijn, wanneer dat nodig is.

Erna richt zich fulltime op het gezinshuis en Wim behoudt zijn parttime werk. Wim zet zich daarnaast in om gezamenlijk zorg te dragen voor de randvoorwaarden en de opvoeding.

Gedurende de week is het van belang, dat er aandacht en ondersteuning is voor:

  • een goede balans tussen activiteiten en ontspanning. Het ene kind kan meer gericht zijn op ondernemende activiteiten en een ander kind heeft meer behoefte om voor zichzelf iets te doen.

  • een afstemming van het leefritme op de behoefte van de kinderen. Het ene kind dat uit school komt heeft de behoefte om even alleen te zijn. Een ander kind kan juist behoefte hebben aan samen een kopje thee te drinken als hij/zij thuis komt. Dit geldt dit ook in praktische zin, zoals het douche ritme van de kinderen, dat kan verschillend zijn. Ook in activiteiten kan het ene kind meer behoefte hebben aan prikkels, samen met anderen iets te ondernemen, terwijl een ander kind juist behoefte kan hebben aan rust, of 1-op-1 een spelletje of iets creatiefs te doen. Het ene kind vindt het fijn om bijvoorbeeld samen te koken of samen de dieren te verzorgen, terwijl een ander kind meer baat heeft bij zelfstandig een klusje te doen, bijv. de tafel dekken.

  • vrije tijdsbesteding, ook met aandacht voor het buitenleven, zoals buiten spelen, de (moes)tuin verzorgen of de kippen verzorgen.

  • een goede afstemming is met de biologische ouders van de kinderen, voor zover mogelijk. Ook voor kinderen die niet naar hun biologische ouders gaan is een goede invulling van het weekend en vrije tijd vanzelfsprekend.

  • een zekere regelmaat is in het leefritme, dat geeft duidelijkheid en structuur. De regelmaat is afgesteld op het kind en op het gezin.

Daarnaast is er aandacht voor de veranderende seizoenen en de daarbij behorende rituelen, jaarfeesten en verjaardagen.

Opvoedingsklimaat

In onze opvoeding staat de basisstructuur centraal. Dit is niet een star gegeven. Het geeft mogelijkheden tot veranderingen wanneer in de praktijk blijkt dat dit nodig mocht zijn.

We geven beiden ruimte voor veranderingen, maar we staan voor wat afgesproken is. Het bieden van structuur, veiligheid, ruimte en rust is een kracht die we nastreven.

In het Kwaliteitsprogramma Improve360 staat in ons Speelveld in detail beschreven hoe we de veiligheid borgen en hoe de vragen en perspectieven van de jeugdigen leidend in onze begeleiding. Bijv. vragen zoals: Hoe zorgen wij ervoor dat de jeugdigen zich belangrijk voelen? Waaraan merkt de jeugdige dat hij/ zij erbij hoort?  Wat betekent het voor de jeugdige om een eigen plekje te hebben bij jullie? Het ‘Speelveld Gezinshuis Heel Natuurlijk’ over ons opvoedingsklimaat is op te vragen bij ons.

Daarnaast vinden we het belangrijk dat er aandacht is voor de kleine dingen, de wensen van de kinderen. Er is aandacht voor de autonomie van elk kind, en om de interactie, voor zover mogelijk, te stimuleren tussen de kinderen. Het gaat ons de kracht en eenvoud van het gewone (gezins)leven, waar ruimte is voor mooie en minder mooie momenten.

Mede op basis hiervan kunnen kinderen met een LVB / autisme problematiek goed gedijen in ons gezinshuis. We staan ook open voor kinderen van niet-westerse culturen, gezien onze werkervaringen met andere culturen.

 

Leeftijdsopbouw:       Heterogeen, einde basisschoolleeftijd, jongens en meisjes.

Opvoedingsvragen:    Divers

Karakteristiek:            Normaal begaafd / LVB / autisme / internaliserend gedrag;
geen doelgroep die obsessief de grenzen opzoekt

Volume:                      Doorgroeien naar drie kinderen

Realisatie:                   Gezinshuis is gerealiseerd in de zomer van 2019

Ons gezinshuis staat in het buurtschap Skrins bij het dorp Easterlittens.

De prikkelarme omgeving, het plattelandsleven en de natuur staan daarin centraal. Dit is een basis om de kinderen/jongeren rust, regelmaat en basisveiligheid te geven.

Op fietsafstand (1.5 km) is er mogelijkheid tot openbaar vervoer. De verschillende steden, zoals Sneek, Bolsward, Franeker en Leeuwarden liggen op gemiddeld 16 km afstand.

Biologische ouders, loyaliteitsconflicten, privacy

We willen de biologische ouders zoveel mogelijk betrekken bij de opvoeding van de kinderen voor zover dat wenselijk en mogelijk is voor de kinderen/jongeren. Dit in overleg met de zorgaanbieder en hulpverleners.

Vanuit Erna`s werken met kinderen/jongeren heeft zij veel ervaringen opgedaan met loyaliteitsconflicten. De veiligheid van het kind staat op de eerste plaats.

Om samen te leven met anderen in huis is een eigen plek nodig, waarbij de privacy van iedereen gerespecteerd wordt.

Geloof en achtergrond

We zijn niet actief aan een geloof gebonden, maar hebben een christelijke achtergrond. We staan open voor alle achtergronden en geloofsovertuigingen, ook als dat betekent meegaan naar een moskee.

Opbouw netwerk

Het gezinshuis Heel Natuurlijk ligt in het buurtschap dichtbij een dorpsgemeenschap met faciliteiten en voorzieningen. Hierdoor is er ruimte voor de kinderen/jongeren om, waar mogelijk, aan te sluiten bij het sociale leven en hun eigen netwerk op te bouwen.

Werkwijze LVB

Alles is afgestemd op eigen tempo van het kind en in kleine stappen, die positief bejegend worden. Het gaat niet om competitie onderling, maar ruimte en begeleiding geven aan ieders authenciteit. We geven hier aandacht aan door dit te benoemen ook in gesprekjes met elkaar. Door dit concreet te maken in praktisch zin: “wat goed dat je nu alleen – of samen – de tafel hebt gedekt”. Hoe klein de stap ook, het is belangrijk dit te benoemen, de dingen die goed lopen en ook open zijn over de dingen die wat moeilijker gaan. Dat je nog steeds okay bent ook als er iets niet goed lukt. Transparant zijn in de werkwijze door dingen te benoemen die wij zelf ook moeilijk vinden. Spelenderwijs en laagdrempelig oefenen in huiselijke sfeer, steeds weer een stapje. Dat er ook dingen zijn, die niet lukken, maar dat we werken aan de dingen die je wel leuk vindt en die we kunnen gaan oefenen. Jij bent uniek in je eigen kwaliteiten en kleur en die gaan we samen ontdekken en tot uiting brengen.