Levensloop van ons gezin

Wij zijn op later leeftijd weer bij elkaar gekomen. We kennen elkaar van een opleiding die we 30 jaar geleden samen hebben gedaan. We hebben allebei een langdurige relatie gehad en hebben allebei een gezin groot gebracht. We hebben een diepe wens om een gezinshuis te starten.

We hebben samen uitgebreid de mogelijkheden onderzocht hoe we dit in de praktijk kunnen brengen. Het was al snel duidelijk dat de boerderij in Friesland een geschikte plek voor een gezinshuis zou zijn. Dit betekent dat Erna de overstap heeft gemaakt van Twente naar Friesland. Haar praktijk voor therapie en coaching zet Erna gedeeltelijk voort in Friesland.

Uiteindelijk kwamen we eind 2018 bij gezinshuis.com uit, waar we meteen een goed gevoel bij hadden. Echter, na een jaar van samenwerking bleek dat het toch beter was om per 1 mei 2020 met de franchise te stoppen. Dit kwam o.a. doordat gezinshuis.com nauwelijks in Friesland een netwerk had.

We zijn vanaf 2020 gestart met een netwerk van gezinshuizen in Noord Nederland, waarmee we regelmatig intervisiebijeenkomsten hebben. Daarnaast zijn we betrokken bij een landelijk netwerk van gezinshuizen, en lid van Vereniging Zelfstandige Gezinshuizen (VGZ). Vanaf 2021 zijn we betrokken bij de beweging in Friesland ‘Van nu tot nul’ om toe te werken naar Núl uithuisplaatsingen, Núl suïcides, Núl residentiële plaatsingen, Núl complexe echtscheidingen, Núl thuiszitters en Núl… Door elkaar te inspireren, uit te dagen & te helpen om binnen & buiten de kaders van onze systemen elkaar met voorbeelden te laten leren & ervaren hoe wij het voor kinderen beter kunnen doen. Zie www.vannutotnul.nl 

Uit onze competentietest blijkt dat we complementair aan elkaar zijn. Wim behoudt zijn parttime werk en Erna houdt zich als professional grotendeels bezig met het gezinshuis. Daarnaast doet Erna ook ouder- en kindbegeleiding in samenwerking met In-Menz, een zorgaanbieder binnen specialistische jeugdhulpverlening, voor alle gemeentes in Friesland.

Onze competenties

In de uitkomsten van de competentietest komt naar voren, dat Wim een sterke ik-kracht heeft en Erna meer van het harmoniemodel is en graag de angel uit het conflict haalt. Erna compenseert dit met duidelijke regels en afspraken. Haar kwaliteiten liggen in het bieden van structuur. Wim is minder geordend en Erna`s basishouding is geordend.

We hebben beiden een groot empathisch vermogen. Erna is gewend om de behoefte te vertalen in een hulpaanbod. Wim kan zijn positie innemen en zich afvragen, wat dat met de ander doet en kan dit bijstellen, door zijn zelfkritisch vermogen. Erna neemt positie in door regels en afspraken toe te passen.

Uit de score blijkt dat ze beiden een kritische zelfreflectie hebben en daarin leerbaar en coachbaar op kunnen stellen.

Erna heeft vanuit haar sterke empathie zicht op de zorgbehoefte van het kind en kan vanuit de hoge hulpvaardigheid bieden wat een kind nodig heeft. Hier zit ook een valkuil, namelijk veel taken en verantwoordelijkheden op zich nemen. Dit is een aandachtspunt in de coachgesprekken.

Onderneming

We hebben gekozen voor een ondernemende vorm, omdat we als zzp’ers gewend zijn om zelfstandig te werken. We vinden het belangrijk, om onze eigen kleur te kunnen geven aan onze onderneming. Dit zien we als een verschil met een gezinshuis starten in dienstverband bij een instelling.

Klachten

We zijn aangesloten bij het Klachtenportaal Zorg (reg. nr 13892) voor een klachtenreglement: www.klachtenportaalzorg.nl

Certificaat Kwaliteit

We zijn aangesloten bij het Kwaliteitssysteem Improve360

Iedere organisatie of samenwerkingsverband moet aan regels en eisen voldoen. Mensen zijn veel tijd kwijt aan papierwerk. Gelukkig vinden we in toenemende mate dat het welzijn van mensen het belangrijkste is.

Samenwerken kan anders en beter. Maar hoe anders eigenlijk? Hoe zorgen we ervoor dat binnen de verschillende vormen van samenwerking en de wijze van organiseren het weer om de essentie – dus om mensen – gaat? Samen met anderen leven en werken zoals je wilt.

Improve360 staat aan de basis van dit vraagstuk. Met het 360Speelveld programma helpen wij mensen en organisaties om al hun levenslust aan te boren en in te zetten om hun samenwerkingen ‘opnieuw’ vorm te geven.

1. Creëren van een gezamenlijk ‘nieuw’ vertrekpunt

Het 360Speelveld helpt ons door de juiste vragen te stellen. Zo wordt het startpunt van een nieuw hoofdstuk gecreëerd. Niet door het geschreven boek tot dat moment in de prullenbak te gooien, maar door volledig te erkennen wat er is. Waar staat de organisatie nu en welke eisen er aan ons worden gesteld? Het 360Speelveld helpt om dit in logische samenhang en verbinding te brengen met elkaar.

2. Stevig fundament door je ‘ Basis op Orde’ te hebben

Het vertrekpunt is glashelder. Om veilig onderweg te gaan met elkaar, zijn er een aantal onmisbare randvoorwaarden nodig. Een basis om op terug te vallen. Het 360Speelveld helpt om de randvoorwaarden die nodig zijn in beeld en geborgd te krijgen.

3. Continu leren en ontwikkelen

Onderweg met elkaar vanuit een stevig fundament. Het 360Speelveld nodigt voortdurend uit om daadwerkelijk waar te nemen wat er gebeurt. Of dit nog steeds klopt met de uitgangspunten die jullie hadden bij vertrek. Leren van en met elkaar. Om kunnen gaan met wat op jullie pad komt. Daarmee staat of valt de beleving van kwaliteit van leven.

Vertrouwenspersoon

AKJ & Zorgbelang – vertrouwenspersonen in de jeugdhulp
Alle (pleeg)kinderen, (pleeg)ouders en verzorgers die te maken hebben met de jeugdhulp, hebben recht op een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Daarvoor kunnen zij – afhankelijk van hun woonplaats – terecht bij het AKJ of bij Zorgbelang. Ondersteuning door een vertrouwenspersoon is gratis. Het AKJ en Zorgbelang zijn zelfstandige stichtingen, onze vertrouwenspersonen zijn niet in dienst van een instelling voor jeugdhulp.

Wat kan de vertrouwenspersoon voor jou doen?                                    
Het kan gebeuren dat je ontevreden bent over de hulp die je krijgt. Als je er niet uit komt met de hulpverlener van de instelling, neem dan contact op met de adviesdienst van het AKJ. Allereerst luisteren zij naar jouw verhaal. Soms helpt dat al. In ieder geval zal de vertrouwenspersoon je verhaal altijd serieus nemen. Zij of hij informeert je over je rechten en geeft advies. Ook kan de vertrouwenspersoon je ondersteunen bij het opstellen van een klachtbrief en bij een gesprek met de instelling.

Zo bereik je het AKJ en Zorgbelang

  • Bel naar 088 – 555 1000
  • Mail naar info@akj.nl
  • Chat met een vertrouwenspersoon via de website akj.nl. De chat is open van maandag t/m donderdag van 16.00-20.00 uur en op vrijdag van 15.00-17.00 uur.

Zelfstandig

Van  December 2018 tot Mei 2020 hebben wij als franchisedeelnemer samengewerkt met de franchiseorganisatie Stichting Gezinshuis.com. Toen bleek dat er onvoldoende meerwaarde was in de samenwerking hebben we in goed overleg besloten deze te stoppen. 

We zijn nu aangesloten bij de Vereniging Zelfstandige Gezinshuizen.

Wij willen dit ook graag aanbieden voor ouders waarvan kinderen uit huis geplaatst zijn, om aandacht te hebben voor hun pijn, maar ook voor hun kracht. Dat ze naast de pijn die er mag zijn, ook hun kracht in kunnen zetten om van zich te laten horen.

Netwerk/vervanging

Vanuit de dorpsgemeenschap, familie en vrienden hebben we meerdere contacten, die voor het gezinshuis Heel Natuurlijk graag en met kunde wat willen gaan betekenen. Dit varieert van hulp bij de huishouding tot vrijwilligers bij bepaalde activiteiten onder begeleiding van ons, als ook mensen die ons in het gezinshuis kunnen vervangen als we afwezig zijn. We zullen van de mensen die ons vervangen ook altijd een CV en VOG vragen en overhandigen aan de zorgaanbieders als deze daarom vragen.

We hebben samen met andere gezinshuizen in het noorden van het land een Netwerk Gezinshuizen NNL opgericht.  

 Samen met 5 van deze gezinshuizen hebben we een 6-wekelijkse intervisie bijeenkomst.

Toekomstdossier

 Dat we kinderen kunnen opnemen, een thuis geven, een kans op een goede toekomst en begeleiden naar zelfstandigheid. Daarnaast willen we in de toekomst graag begeleid kamer wonen gaan aanbieden.

Onze rolverdeling is dat Wim zijn parttime werk behoudt en Erna fulltime zich bezighoudt met het gezinshuis. Wim richt zich op de randvoorwaarden, zoals administratie, koken, en het verzorgen van de boerderijdieren en tuin.

Het gezinshuis is in de zomer 2019 gestart en langzaam uitgebouwd naar 3 kinderen. 

Het uitwerken en aanbieden van het aanbod ‘Ouderschap vanuit je hart’, bedoeld voor ouders die een open en transparante houding in de opvoeding willen ontwikkelen. Daarnaast is dit aanbod ook bedoeld voor ouders waarvan een of meerdere kind(eren) uit huis geplaatst zijn. Om aandacht te hebben voor hun pijn, maar ook voor hun kracht. Dat ze naast de pijn die er mag zijn, ook hun kracht in kunnen zetten om van zich te laten horen.