Voor wie ... ?

Onze doelgroep

Kinderen/jeugdigen vanaf het einde van de basisschoolleeftijd, een combinatie van jongens en meisjes; die niet meer thuis kunnen wonen en/of lichtverstandelijke beperkt zijn en/of een milde vorm van autisme. Kinderen/jeugdigen die baat hebben bij duidelijke structuur.

 • kinderen die qua gedragsproblematiek en/of de thuissituatie niet geplaatst kunnen worden in een pleeggezin
 • voor wie een leefgroep te onveilig en instabiel is
 • die op grond van gedrag en problematiek baat kunnen hebben bij een gezinshuis en binnen een gezinssysteem kunnen functioneren
 • die in emotionele en affectieve zin nog kunnen groeien
 • die in staat zijn de van buitenaf aangereikte structuur, normen en waarden in de loop van de tijd te internaliseren
 • die specifiek gebaat zijn bij continuïteit in de begeleiding en die profiteren van de nabijheid van de gezinshuisouders
 • die zich voegen in deze leefsituatie op een wijze die voor het kind (groei)bevorderend is.
 • kinderen en ouders die open staan om vanuit een systemische werkwijze begeleidt te worden met als doel om weer thuis te kunnen wonen.

Gedragsproblematiek is hanteerbaar in dit gezinshuis; geen doelgroep die obsessief de grenzen opzoekt.

Het gezinshuis als systeem

Vanuit onze werkwijze als gezinshuisouders staan wij voor verbinding, samenwerking en transparantie. De bij ons geplaatste jeugdigen blijven deel uitmaken van hun eigen familie. Ze leven tijdens hun verblijf in het gezinshuis eigenlijk ‘in twee families’: hun biologisch gezin en de familie in het gezinshuis. Daarbij staan de jeugdigen en de biologische ouders op de eerste plek. Wij, de gezinshuisouders, staan als (tijdelijk) vervangend opvoedsysteem voor de jeugdigen, op de 2e plek. En de hulpverlening/behandeling staat op de 3e plek. We willen samen 1 team vormen om de jeugdige(n) heen. We  bespreken dan vragen zoals: Wat is ons gezamenlijk doel voor het jeugdigen en hun gezinssysteem? Welke plek en positie heeft iedereen? Wat kan eenieder bijdragen? Wat is nodig dat iedereen in transparantie die bijdrage kan leveren? Mogen we elkaar kritisch bevragen? 

Als hulpverleners niet samenwerken ontstaat er fragmentatie, lopen zaken langs elkaar, stroomt het niet meer, komen er ‘geheimen’.  Als ouders geen emotionele toestemming geven dat hun kind(eren) in het gezinshuis verblijven, leidt dit tot een verstrikking.

Terugplaatsing naar huis

 Ons doel is om eraan bij te dragen, dat zo mogelijk kinderen/jeugdigen weer thuis kunnen wonen. Daarin zoeken we de samenwerking met Simba familiehuizen, zie www.simbafamiliezorg.nl 

Eerst wordt al het mogelijke gedaan om broers en zussen samen op te vangen. Als een samenwerking met Simba mogelijk is, dan volgen de ouders een intensief traject in de periode dat de kinderen in ons gezinshuis doorbrengen. Met als doel dat de ouders de zorg uiteindelijk weer kunnen overnemen. Zij krijgen tijdens dit traject 1,5 dag per week intensieve ondersteuning van een familiebegeleider voor een periode van maximaal 2 jaar. Samen met de ouders en kinderen vragen we bovendien mensen die belangrijk voor hen zijn om het gezin bij te staan, bijvoorbeeld met praktische hulp of een luisterend oor.

Ouder-kind gezinshuis

Ieder kind een veilig thuis en ‘zo thuis mogelijk opgroeien’. We zijn bezig om een Tiny House op ons erf te plaatsen. Hierdoor kunnen we naast jeugdigen ook een plek bieden aan ouder(s) en hun kind(eren) – vaak moeder en kind, die tijdelijk kunnen wonen in het gezinshuis. Ze kunnen dan door ons begeleidt worden met als doel, dat ze daarna weer samen thuis kunnen wonen. Daarnaast kan het Tiny House ook gebruikt worden door jongvolwassenen, in een vorm van begeleidt wonen op weg naar zelfstandig wonen. 

Contra-indicatie

 • externaliserend gedrag
 • ernstige verslavingsproblematiek
 • ernstige psychiatrische problematiek

Het is mogelijk lange en korte termijn plaatsingen te bieden.